Pravidla pro účastníky

Účastníky akce jsou:

Soutěžící – páry se svými trenéry a doprovázející osoby (zejména v kategoriích Junioři a Mládež; každý pár může mít jako doprovod maximálně 2 další osoby)
Porotci a vedoucí soutěží
Funkcionáři – sčitatelé, moderátoři…
Oficiální představitelé
Televizní štáb
Techničtí pracovníci – DJ, osvětlovači, obsluha LED obrazovek…
Organizační tým

Všichni účastníci při vstupu a pobytu ve sportovní (účastnické) zóně musí respektovat následující pravidla:
A. nesmí jevit koronavirové příznaky
B. musí být schopni prokázat splnění, popř. podstoupit alespoň jedno z těchto opatření:
B.1 Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19
Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
   i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
   ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
B.2 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
B.3. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
B.4 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
Uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
B.5 osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT)
Na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), který je možno zakoupit v pokladně u vstupu a jehož výsledek je negativní.
Obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
B.6 osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
Na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
C. nosit ochranu nosu a úst (respirátor nebo nanoroušku)
Ochranné prostředky je možné zakoupit v pokladně u vstupu.
D. používat všechny hygienické prostředky umístěné v prostorách akce;
E. nepřekračovat hranici mezi sportovní (účastnickou) a diváckou zónou.